تدوین راهبردهای مدیریت سرمایه انسانی مراکز طراحی صنعت دفاعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته رشته مدیریت راهبردی دانش- دانشکده مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی، نویسنده مسئول،

چکیده

در راستای تولید قدرت برتر دفاعی و حرکت به سمت چشم‌انداز 20 ساله، شتاب بخشیدن به جریان تحقیقات و نوآوری ضروری است. مهم‌ترین مسئله این مراکز، جذب، توانمندسازی، حفظ و نگهداشت نیروهای دانشی است. از این منظر، هدف این تحقیق تدوین راهبردهای مدیریت سرمایه انسانی مراکز طراحی صنعت دفاعی است. تحقیق حاضر از نظر هدف، از نوع تحقیقات اکتشافی – کاربردی است. دراین راستا، 32 نفر از خبرگان دانشگاهی و صنعت دفاعی به شکل غیراحتمالی و قضاوتی و به شیوه هدفمند انتخاب شدند. در گام اول پس از مرور ادبیات نظری و پیشینه تحقیق ابعاد، مولفه‌ها و شاخص‌های مدل استخراج شد. چارچوب اولیه تهیه شده پس از اخذ نظرات خبرگان و کارشناسان، به‌وسیله پرسشنامه خبرگی به قضاوت 32 نفر خبره گذاشته شد و برای بررسی اجماع نظر آنها، از ضریب همبستگی کندال استفاده شد. مدل فرایندی نهایی شامل 5 بعد، 15 مولفه و 52 شاخص است. در گام دوم در راستای تعیین اهداف و راهبردهای مدیریت سرمایه انسانی، با استفاده از ابزار مصاحبه (تهیه پروتکل مصاحبه) با خبرگان و متخصصین آشنا با موضوع تحقیق در سطوح مختلف مصاحبه عمیق اکتشافی انجام و با استفاده از روش تحلیل مضمون، مضامین فرعی و اصلی به همراه کدهای مفهو‌می‌استخراج شد. با استفاده از تحلیل مضامین، نقاط قوت، ضعف به همراه فرصت‌ها و ‌تهدیدها به‌ازای هر مفهوم، تهیه شد که براساس تحلیل‌های انجام شده محیطی، تعداد 35 راهبرد تدوین شد که سرانجام با استفاده از نظرات خبرگان به 11 راهبرد تقلیل یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategies formulation of Human Capital Management for Defense Industry Design Centers

نویسنده [English]

 • hamidreza milaninejad
Graduated Ph.D. in Knowledge Strategic Management in Supreme National Defense University, and responsible author
چکیده [English]

Accelerating the flow of research and innovation is essential in order to generate superior defense power and move towards a 20-year vision. The most important issue of these centers is attracting, empowering, retaining and retaining knowledge forces. From this perspective, the purpose of this study is to develop human capital management strategies for defense industry design centers.
The present study is an exploratory-applied research in terms of purpose. In this regard, 32 academic and defense industry experts were selected in a non-probabilistic and judgmental manner. In the first step, after reviewing the theoretical literature and research background, the dimensions, components and indicators of the model were extracted. The initial framework prepared after obtaining the opinions of experts and experts, was judged by 32 experts using an expert questionnaire and to examine their consensus, Kendall correlation coefficient was used. The final process model includes 5 dimensions, 15 components and 52 indicators. In the second step, in order to determine the goals and strategies of human capital management, using in-depth interview tools (preparation of interview protocols) with experts and specialists familiar with the research topic, in-depth exploratory interviews are conducted at different levels. Extracted with concept codes. Using the analysis of themes, strengths, weaknesses along with opportunities and threats for each concept, based on environmental analysis, 35 strategies were developed, which were reduced to 11 strategies using the opinions of experts.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Strategic Management
 • human capital management
 • Design Centers
 • defense industry
 • الف. منابع فارسی

  • حسنوی، رضا و رمضان، مجید (1398)، سنجش سرمایه فکری سازمان، تهران، موسسه آموزشی وتحقیقاتی صنایع دفاعی.
  • خدابخش، عباس (1391)، طراحی وتبیین الگوی مدیریت سرمایه انسانی درتولید و صادرات کالاهای با فناوری‌های بالا، با راهنمایی: غلامحسین خورشیدی، دانشگاه شهیدبهشتی، رساله دکتری مدیریت بازرگانی
  • رجب پور، ابراهیم و باباشاهی، جبار (1399)، شناسایی لنگرگاه‌های مسیرشغلی کارکنان دانشی برمبنای الگو شایستگی(مورد مطالعه: پژوهشگاه صنعت نفت)، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، سال دوازدهم، شماره 4، صفحه 90-63 .
  • رشیدی، محمدمهدی (1393)، طراحی نظام مدیریت توسعه و نگهداشت سرمایه انسانی برتر درصنعت نفت، با راهنمایی: خدایارابیلی، دانشگاه تهران، رساله دکتری مدیریت آموزشی.
  • زمانی، رضا؛ مهری، داریوش؛ عبداله، وثوقی و حسین نامدار (1398)، ارائه الگوی برای شناسایی شاخص‌های سرمایه انسانی دریک دانشگاه نظا‌می‌با رویکرد ترکیبی ANP- ISM، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، سال دوازدهم، شماره 1، صفحه 71-39.
  • سعیدآبادی، محمدرضا؛ شریفی، سیدمهدی؛ استیری، مهرداد و حسین تبار، عسگری (1398)، طراحی الگو نظام‌مند‌آموزش وتوسعه سرمایه انسانی در صنایع خلاق، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، سال یازدهم، شماره 1، صفحه 115-89.
  • شفقت، ابوطالب؛ الیاسی، مهدی؛ بامدادصوفی، جهانیار و طباطبائیان، سیدحبیب اله (1395)، تحلیل کیفی نظام نوآوری در صنعت دفاعی از منظر گفتمان انقلاب اسلامی، نشریه علمی-پژوهشی بهبود مدیریت، سال دهم، شماره 2، پیاپی 32، صفحه 85-71.
  • صالح اردستانی، عباس و ورزشکار،‌هادی (1395)، نقش سرمایه انسانی درافزایش بازدهی سرمایه انسانی برپایه الگو سه شاخگی، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، سال هشتم، شماره 2، صفحه 209- 231.
  • طالب پور، مهدی؛ علیزایی، عمر؛ شجیع، کیانوش و میرزازاده، زهراسادات (1397)، تحلیل شکاف فرایندهای اصلی سرمایه انسانی در اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، سال دهم، شماره 4، صفحه 184-159.
  • عسگری، حسین تبار(1397)، طراحی وتببین الگو مطلوب آموزش وتوسعه سرمایه انسانی در صنایع خلاق، به راهنمایی: سیدمهدی شریفی، دانشگاه تهران، رساله دکتری مدیریت رسانه.
  • فرهی، علی؛ صفیان، مهدی؛ حاجی مالمیرزایی، حمید و موسوی، سیدعلی (1398)، الگویی برای خط‌مشی گذاری سرمایه انسانی، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، سال یازدهم، شماره 1، صفحه 63-29.
  • فرهی، علی؛ سنجقی، محمدابراهیم؛ باقری، مسعود و طلایی، محمدحسین(1392)، طراحی الگوی تعاملی توانمندسازی سرمایه انسانی مبتنی برفناوری اطلاعات و ارتباطات در نیروهای مسلّح (مطالعه موردی: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی)، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال یازدهم، شماره 44، صفحه 40-1.
  • کری‌می‌فرد، مجید و همکاران(1392)، راهنمای ایجاد و توسعه دفاتر طراحی در ودجا، تهران، موسسه آموزشی وتحقیقاتی صنایع دفاعی.
  • مرادی، کیوان؛ تقوی فرد، محمدتقی؛ ملکی حسنوند، مسلم (1395)، ارزیابی سطح بلوغ مدیریت سرمایه‌های انسانی درآموزش عالی، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، سال هشتم، شماره 3، صفحه 211-237.
  • میلانی نژاد، حمیدرضا؛ سنجقی، محمدابراهیم؛ شفقت، ابوطالب؛ رمضان، مجید (1400)، طراحی مدل مدیریت راهبردی سرمایه انسانی، مطالعه موردی: مراکز طراحی در صنعت دفاعی، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، پاییز1400، سال سیزدهم
  • نظری یونس، رمضان مجید و همکاران (1396)، معماری راهبردی توانمندسازی کارکنان دفاتر طراحی (مورد مطالعه صنعت دفاعی جمهوری اسلا‌می‌ایران)، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال پانزدهم، شماره 60، زمستان 1396، صفحه 162-137.
  • نیکوکار، غلامحسین؛ اسکندری، مجتبی؛ حصیرچی، امیر و مولادوست اصل، مرتضی (1392)، طراحی الگوی بهره وری سرمایه انسانی (مورد مطالعه: شرکت راه آهن جمهوری اسلا‌می‌ایران)، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، سال پنجم، شماره 2، صفحه 171-199

   

  ب. منابع انگلیسی

  • Afiouni, F. (2013). Human Capital Management: A new name for HRM? International Journal of Learning and Intellectual Capital, 18-34.
  • Alika, I. J., & Aibieyi, S. (2014). Human Capital: Definitions, Approaches and Management Dynamics. Journal of Business Administration and Education Volume 5, Number 1, , 55-78.
  • Angela, B., & Michael, A. (2007). Human Capital Management:Achieving Added Value through People. Kogan Publishers. In E. &. Edward, Make human capital a source of competitive advantage. Organizational Dynamics 38 (1), (pp. 1-7). London: Kogan Publishers.
  • Balliester, T., & Elsheikhi, A. (2018). The Future of Work: A Literature Review. Research Department Working Paper No. 29, ILO, 1-62.
  • Bassi, L., & McMurrer, D. (2006). Applying Six Sigma Techniques to Human Capital Management. Retrieved from wp/resources/documents/SixSigmaAndHumanCapital.pdf.: http://mcbassi.com
  • Boroujerdi, R., Siadat, S., Hoveida, R., & Khani, S. (2014). The Study of the Nature of Human Capital Management and Its Strategic Role in Achieving Competitive Advantage for the Organization. International Journal of Scientific and Research Publicati, 1-4.
  • Faryal, S. (2012). Human Capital Management: An Emerging Human Resource Management Practice. International Journal of Learning & Development, Vol. 2, No. 1.
  • Fine, J. (2015). Alternative Labour Protection Movements in the United States: Reshaping Industrial Relations? International Labour Review, 154, 15-26.
  • Ghosh, P. (2019, jun 19). What is Human Capital Management (HCM)? Definition, Process, Platforms (tools) with Examples. Retrieved from Performance Management & HCM: https://www.hrtechnologist.com/
  • Goodarzi, M., Goodarzi, A., & Goodarzi, E. (2015). The Role of Human Capital Development and Innovation in Healthcare Organizations of Markazi Province in Iran. Journal of Health Management and Informatics , 3, 1-6. Retrieved from https://www.ingentaconnect.com/content/doaj/23221097/2016/00000003/00000001/
  • Gopala, K. (2005). Human Capital Management Planning. Retrieved from BPTrends: http://www.bptrends.com/
  • Hallward-Driemeier, M., & Nayyar, G. (2017). Trouble in the Making? The Future of Manufacturing-Led Development. Retrieved from World Bank, Washington, DC: https://doi.org/10.1596/978-1- 4648-1174-6
  • Hansson, B. (2009. (Employers' Perspectives on the Roles of Human Capital Development and Management in Creating Value. OECD Education Working Papers, 18, OECD Publishing
  • Hassan, R. (2016). The Role of Human Capital Management in Enhancing Engagement and Retention among Top Talent in Organization: A Critical Literature Review. Journal of Emerging Economies and Islamic Research , 4, 55-67. Retrieved from http://www.docucu-archive.com/Vol.-
  • Hietela, K. (2006). General Framework for Long-Term Social Impact Evaluation of an Employment Strategy Sub-Reports: Human Capital, USA, Ministry of Labour. https://www.ingentaconnect.com/content/doaj/23221097/2016/00000003/00000001/
  • Kordestani, G.R. (2008). Measurement and Reporting of Human Capital. Hesabras Journal , 41, 32-26
  • Kucharþíkovaa, A., Tokarþíkovaa, E., & Blaskovaa, M. (2014). Human Capital Management – Aspect of The Human Capital. Procedia - Social and Behavioral Sciences 177 ( 2015 ), 48 – 60. Retrieved from http://www.infinitypress.info/index.php/jbae/article/viewFile/352/283
  • Marimuthu, M., Arokiasamy, L., & Ismail, M. (2016). Human Capital Development and Its Impact on Firm Performance Evidence from Developmental Economies. The Journal of International Social Research , 8, 265-272. Retrieved from http://www.jeeir.com/v2/images/2016V4N4/JEEIR2016_SI_5.pdf
  • Mayo, A. (2000). The role of employee development in the growth of intellectual Menzies, L. (2003) Unlocking the Human Potential for Public Sector Performance capital’,Personnel Review, Vol. 29, No. 4, pp.521–533.
  • Paul, M. (2020). Human Capital Management. Retrieved from https://study.com/academy/ art00004
  • Rachel, G.-K. (2013). The Impact of Human Capital Management on Operational Performance at the Gambia National Water and Electricity Company (NAWEC). School of Business, KNUST, College of Art and Social Sciences. (Unpublished), 1-89. Retrieved from http://ir.kn
  • S, R. B., & M, C. (2019). Impact of Human Capital Management on Organizational Performance. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering,Volume-8, 327-331.
  • Schultz, T.W. (1993). the Economic Importance of Human Capital in Modernization. Education Economics, 1, 13-19. https://doi.org/10.1080/09645299300000003
  • Uzzal, H., & Ishita, R. (2016). HUMAN CAPITAL MANAGEMENT: THE NEW. International Journal of Economics, Commerce and Management, United Kingdom IV, Issue 5, 1020-1034. Retrieved from http://ijecm.co.uk/wp-content/uploads/2016/05/4560.pdf
  • Walker, J.W. (2001). Human capital: beyond HR?, HR. Human Resource Planning, Vol. 24, No. 2, pp.4–5.
  • Waseef, J., & M, I. S. (2011). Impact of Human Capital Management on Organizational Performance. European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, Issue 34, 55-69.
  • Zeeman, A. (2020). Human capital management. Retrieved from human resources-hr/human-capital-management: https://www.toolshero.com