طراحی مدل بهبود صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی‌ایران با رویکرد آینده‌نگری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری آینده پژوهی دانشگاه عالی دفاع ملی و نویسنده مسئول

2 استادیار آینده پژوهی دانشگاه جامع امام حسین(ع).

3 دانشیار دانشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی س.ک.ن.م.ج.ا.ا

4 مدیرکل مرکز تحقیقات و نوآوری سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح کشور

5 دانشیار دانشگاه مالک اشتر

چکیده

باوجود اهمیت بسیار زیاد تامین اجتماعی و آتیه نیروهای مسلح (به‌عنوان یکی از پایه‌های اصلی امنیت کشور)، وضعیت کنونی صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح، بسیار نگران کننده است. تاکنون مدل‌های مختلفی برای حل این مسئله ارائه شده است، اما یک مدل مدون بهبود صندوق تامین اجتماعی ن.م.ج.ا.ا ارائه نشده است. در این پژوهش برای دستیابی به مدل بهبود صندوق  تامین اجتماعی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی‌ایران  با رویکرد آینده‌نگری، پس از آسیب شناسی وضعیت موجود از روش‌های کمی ‌و کیفی(آمیخته) بهره جسته‌ایم. در بخش کیفی، بر اساس مطالعه دقیق تمامی‌اسناد خارجی و داخلی و ترازیابی برخی از نظام‌های منتخب درون کشوری و برون کشوری و همچنین انجام مصاحبه‌های عمیق با 40 نفر از صاحب‌نظران و خبرگان نظام تأمین اجتماعی، تمامی‌ابعاد و مؤلفه‌های نظام تأمین اجتماعی استخراج شده‌اند. در فاز بعد نتایج تحلیل نظرات استخراج شده خبرگان با  Smart pls (کمترین مربعات جزیی هوشمند) بدست آمده و دوباره به‌منظور تحلیل نظر ذی‎نفعان بر روی 100نفر از شاغلان و بازنشستگان مجرب مورد نظرخواهی قرار گرفته و با استفاده از ابزار تحلیل عملکرد(IPA[1])، شکاف بین وضع موجود و وضع مطلوب  در فرآیندها و الزامات نیل به نظام تأمین اجتماعی مطلوب نیز از نظر شاغلان و جامعه نمونه بازنشستگان در ابعاد مختلفی، مورد تحلیل قرار گرفته‌اند. این تحقیق نشان داده است که اولویت‌های مهم  مدل بهبود صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی‌ایران  با رویکرد آینده‌نگری عبارتند از: درون‌دادها، فرآیندها، پیشران‌ها، برون‌دادها، پیامدها و دستاوردها. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a model for improving the Social Security Fund of the Armed Forces of the Islamic Republic of Iran with a futuristic approach

نویسندگان [English]

 • Ebrahim Lotfian karim 1
 • Mohammad Reza Arab Bafrani 2
 • Mohammad Hasan Bagheri 3
 • Ghasem Saneyee 4
 • nabialla daghan 5
1 Ph.D. student of Futures Studies in Supreme National Defense University and responsible author
2 Assistant professor of future studies in Imam Hossein Comprehensive university
3 Associate Professor of Supreme National Defense University
4 Director General of Research and Innovation Center of the Social Security Organization of the Armed Forces
5 Associate Professor of Malek Ashtar University
چکیده [English]

Despite the great importance of social security Armed Forces (as one of the main pillars of national security), the current situation of the Social Security Fund of the Armed Forces is very worrying. So far, various models have been proposed to solve this problem. NMS is not provided.
- In this research, in order to achieve the model of improving the Social Security Fund of the with a forward-looking approach, after the pathology of the current situation, we have used quantitative and qualitative (mixed) methods. External and internal and leveling of some selected systems inside and outside the country as well as conducting in-depth interviews with 40 experts and experts of the social security system, all dimensions and components of the social security system have been extracted. In the next phase, the results of analyzing the opinions of experts extracted with Smart pls (the least intelligent minor squares) were obtained and again in order to analyze the stakeholders' opinions on 100 experienced employees and retirees and using the performance analysis tool (IPA), The gap between the current situation and the desired situation in the processes and requirements for achieving the desired social security system have also been analyzed in terms of employees and the exemplary community of retirees in various dimensions. It has shown that thet priorities of the model for improving the Social Security Fund of the with a forward-looking approach are: 1- Inputs 2- Processes 3- Forwards 4- Outputs 5- Consequences

کلیدواژه‌ها [English]

 • social security
 • Retirement
 • Armed Forces Social Security Fund
 • Futures Studies
 • الف. منابع فارسی

  • نهج البلاغه(1378)، ترجمه محمد دشتی، انتشارات عصر ظهور،قم.
  •   گزیده بیانات مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی )، قابل دسترسی در سایت: 1_www.leader.ir
  • 2_ www.Khamenei.ir
  • آئین نامه انضباطی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (1381)، ستادکل نیروهای مسلح، اداره قوانین و مقررات.
  • اسناد تامین اجتماعی نیروهای مسلح مختلف چند کشور خارجی منتخب (1399)، دفتر تحقیقات و نوآوری سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران.
  • تقی نتاج، غلامحسن و همکاران (1386)، بررسی علل عدم کفایت نقدینگی کشور بازنشستگی برای پرداخت حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح، تهران: فصلنامه مصباح، دانشگاه امام حسین(ع).
  • زاهدی اصل، محمد (1381)، بازنشستگی،ویژگی ها و مسایل آن از دیدگاه تأمین اجتماعی، تهران موسسه عالی پژوهش های تأمین اجتماعی.
  • زاهدی مازندرانی، محمد جواد (1382)، نظام های سنتی تأمین اجتماعی در ایران و جهان، فصلنامه تأمین اجتماعی، سال دوم، شماره5.
  • ·      ساتا (1388)، آشنایی با خدمات و تعهدات سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، معاونت طرح و برنامه و بودجه: مدیریت برنامه ریزی  راهبردی.
  • ساتا (1393)، نظام جامع خدمات تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، معاونت طرح و برنامه و بودجه  سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، مدیریت برنامه ریزی  راهبردی، نظام جامع تأمین اجتماعی نیروهای مسلح.
  • سند راهبردی موسسه توانمندسازی بازنشستگان ن.م،ج.ا.ا 1393.
  • سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری.
  • شیبانی، صابر(1392)، طرح تحقیقاتی تبیین اصول و طراحی و اجرای اصلاحات در نظام بازنشستگی و تدوین پیش نویس قانون نظام بازنشستگی نیروهای مسلح، تهران: مرکز تحقیقات و نوآوری سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران.
  • مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (1395)، مدیریت اسناد و آرشیو کتابخانه ای.
  • نیلی، مسعود (1396صندو‌ق‌های بازنشستگی یکی از شش ابر چالش آینده ایران، تهران: هفته نامه تجارت فردا، متن گفتگو با مشاور اقتصادی ریاست جمهوری دولت یازدهم به تاریخ 15/4/1396.
  • مصاحبه های مختلف انجام گرفته شده توسط پژوهشگر با خبرگان مختلف تامین اجتماعی (1397-1393) و تحلیل نظر ذینفعان مختلف منتخب.

   

  ب. منابع لاتین

  • ARMED FORCES PENSION SCHEME (AFPS),( 2017). NEWSLETTER.U.S ministry of defence.
  • Junichiro Takahata,(2017). Optimal Social Security System under Endogenous Fertility, PhD DissertationPhD Dissertation,Harvard university.

   

  ج-منابع زبان فرانسه

  • (Les Pensions pour Les Forces armee De Canada),( 2017). Ministre de  La  Defense nationale.