نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. مقاله پژوهشی:ارکان جهت ساز نظام قانونگذاری در گفتمان ولایت فقیه

دوره 3، شماره 9، بهار 1398، صفحه 385-416

ارسطو توحیدی؛ عبدالرضا فاضلی