نویسنده = سیدجواد رضائی
سنجش شاخص‌های زیست‌بوم نوآوری در مؤسسات آموزشی- پژوهشی دفاعی

دوره 5، شماره 19، آذر 1400، صفحه 199-222

سیدجواد رضائی؛ ابوطالب شفقت؛ رضا عابدی


ارائه چارچوبی جهت بهبود راهبردهای مدیریت دانش در صنایع نیروگاهی

دوره 4، شماره 14، شهریور 1399، صفحه 223-248

ابوطالب شفقت؛ سیدجواد رضائی؛ پری خسروان؛ رضا عابدی