نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. مقاله پژوهشی:طراحی الگوی بازدارندگی نظامی از منظر آموزه‌های دینی

دوره 3، شماره 11، پاییز 1398، صفحه 7-34

مهدی علی نژاد؛ محسن گودرزی؛ سعید شجاعی